gototopgototop
× Tento web nepouziva cookies.
   

Ke stazeniFacebookCasopisArchivRekreaceOdkazy

 
 

Biskupové světové Jednoty bratrské

 
 

Role biskupů v celé historii Jednoty bratrské se postupně vyvíjela. V současné světové Jednotě bratrské (Unitas Fratrum) je jiná než ve většině jiných protestantských církví na světě. Úřad biskupa je charakterizován v Řádu UF (§ 687–§ 690).

 

Biskup je odpovědný především za poskytování pastýřské péče kazatelům a církvi, a má církvi pomáhat, aby byla věrná Kristu a evangeliu.
Všechny rady provincií a distriktů se mají s biskupem radit ve všech otázkách týkajících se práce v provincii nebo distriktu, který náleží do oblasti biskupovy odpovědnosti:


Biskup má zvláštní povinnost přímluvy za Jednotu i za církev Kristovu jako celek.

 

Biskupům v aktivní službě má být umožněno navštěvovat sbory, a tak přispívat k prohlubování jejich duchovního života.


Biskup by měl být dotazován a jeho názory zvažovány a uznávány ve věcech učení a praxe.


Biskup zastupuje církev při aktu ordinace.


Biskup se má účastnit rozhodování o výuce kandidátů pro duchovní službu a po dobu výuky má s těmito kandidáty setrvat ve zvláštním pastýřském vztahu.


Synod provincie může biskupovi přidat i administrativní odpovědnost tím, že jej zvolí za člena rady provincie.

 

Historicky první setkání všech biskupů UF se uskutečnilo v roce 1992 v tehdejším Československu na počest výročí 400 let od narození Jana Amose Komenského, posledního biskupa původní Jednoty bratrské. Od této doby k podobným setkáním dochází vždy jednou za sedm let v meziobdobí zasedání synodů UF. Na tomto setkání byla úloha biskupa hlouběji diskutována a v návaznosti na to byla zpracována příručka „Handbook for Bishops of the Moravian Church", která byla následně přijata Unity synodem v roce 1995. V této příručce je detailněji rozebrána role biskupa na základě příslušných článků Řádu UF. Je připomenuto, že veškerá služba v církvi je odvozena od Krista a jeho služby: On je „pastýř a biskup našich duší" (1. Pt 2,25). To vyjádřila obnovená Jednota bratrská v roce 1741, když veškerou autoritu podřídila Pánu jakožto Nejvyššímu staršímu. Pravé porozumění biskupské službě nutně závisí na osobním vztahu každého biskupa s Ježíšem Kristem. Podobně důležitý je i osobní vztah každého biskupa k bratřím a sestrám v církvi (včetně dalších biskupů, členům rady provincie a synodu). Je zdůrazněno, že úřad biskupa je úzce spojen s prací Ducha svatého.

 

Obnovení biskupské služby v České provincii
První biskup po návratu do země otců byl konsekrován v roce 1946. Byl jím bratr Václav Vančura.
Po vzoru staré Jednoty byl přijat princip, že všem členům (včetně správců na sborech) má být pastýřsky slouženo,: „Protož všichni v Jednotě pod kázní býti mají a musejí, od dítěte až do starce, od poddaného až do pána, od učedníka až do biskupa" (Církevní řád Jednoty bratří českých).

 

Způsoby práce biskupů v České provincii
Práce současných biskupů se v praxi zaměřuje zejména na službu správcům sborů a službu sborům jako takovým. V rámci rozvoje této služby se tak stávají garanty systému, který zaručuje, že celá církev souběžně roste a má dostatečnou pravidelnou péči k nesení Božího království do svého národa.
Biskupové svoje návrhy na případné změny na sborech předávají Radě provincie, která o nich rozhodne. Biskupové tedy slouží církvi k růstu do plnosti postavy Kristovy (Ef 4,11n).


Biskupové se při své službě sborům vzájemně doplňují a vzájemně koordinují. Je proto důležité, že provincie má více biskupů. Týmová spolupráce se projevuje i tím, že biskup často slouží ještě s někým v týmu, a to umožňuje dorůstání dalších nadsborových služebníků z řad presbyterů. Roli biskupa vidíme jako potřebnou ke zbudování Těla Kristova, abychom všichni dospěli k jednotě víry a plného růstu do plnosti Kristovy osoby (Ef 4,12-13).


Biskupové mají svou genealogii od samého počátku vzniku Jednoty bratrské. jejich výčet najdete v menu nalevo.

 
 

www.VivaBoty.Eu - Krásné a luxusní boty www.VivaBoty.Eu - Značková obuv www.VivaBoty.Eu - Značkové boty www.VivaBoty.Eu - Stylové boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní obuv www.VivaBoty.Eu - Dámské boty