gototopgototop
   

Ke stazeniFacebookCasopisArchivRekreaceOdkazy

 
 

Učebnice

 
 

Křesťanské základy

Učebnice podrobně rozebírá oddíl Žd 6:1. Jednotlivé kapitoly pojednávají o základních tématech víry.

 

Pokání z mrtvých skutků – co je to pokání a jak se projevuje v životě člověka. Tato kapitola je důležitá pro poselství evangelia, při službě lidem hledajícím Krista, ale i pro správný životní styl křesťana.

 

Víra v Boha – zde je vysvětlena podstata víry s důrazem na porozumění vztahu zákona a milosti.
Křest ve vodě – diskutované a kontroverzní téma je zde důkladně i prakticky rozebráno.

 

Křest v Duchu svatém – toto důležité téma je zde rozebráno z několika pohledů, jako např. zda křest v Duchu následuje automaticky po obrácení, jaká je role mluvení v jazycích atd.

 

Vzkládání rukou – učení opomíjené, přesto však důležité. Je zde ukázána jeho důležitost pro službu a život v církvi.

 

Vzkříšení z mrtvých – pojednává o duchovním vzkříšení jako obrazu nového života v Kristu a též o Kristově návratu.

 

Věčný soud – soud je něco, co by měla dnešní církev vítat, protože nejde jen o odsouzení (trest) ale i o rozsouzení, tedy oddělení dobrého a špatného a o přijetí odměny. Tento soud má svůj význam pro minulost, současnosti i budoucnost.

 

Boží království

Modul dává vhled do problematiky Božího království. Řeší kupříkladu, co vlastně Boží království je, jeho funkci od minulosti, přes současnost, až do budoucnosti, Boží aktivní vládu. Dále osvětluje vztah církve a Božího království a představuje královské společenství jako standard pro tento svět. Studium pokračuje nastíněním královského charakteru – hloubkové studii blahoslavenství – a zabývá se vztahy v místním sboru. Další kapitola popisuje střet mezi královstvími a osvětluje duchovní boj jednotlivce i společenství. Podobenství o království dávají vhled do biblického oddílu Mt 13 – je zde ukázán význam popisovaných podobenství o Božím království pro dnešní život církve. Učebnice končí dvěma kapitolami, které se zabývají královstvím v budoucnosti a královstvím v současnosti – co to dnes pro nás znamená naplňovat velké Kristovo přikázání z Mt 28 a Boží záměr pro člověka z Gn 1:26-27.

 

Smlouva

Tento modul poukazuje na skutečnost, že Bůh s člověkem vždy jednal na základě smlouvy. Proto je správné porozumění smlouvy mezi Bohem a člověkem velmi důležité pro náš vztah s ním a pro zdravé fungování církve. Učebnice obsahuje celé biblické učení o smlouvách, kterému současná církev nevěnuje moc pozornosti. Začíná charakteristikou slova smlouva v jeho biblickém významu a popsáním Božích smluv s Adamem a Abrahámem, které byly určitým vzorem smluv následujících. Dále jsou rozebírány pozdější starozákonní smlouvy s důrazem na smlouvu uzavřenou s Izraelem na Sinaji. Učení pokračuje popsáním nové smlouvy stvrzené krví Ježíše Krista, místa zákona v rámci nové smlouvy. Dále přechází do praktických aplikací života ve smlouvě jako je večeře Páně – smluvní pokrm, zabývá se i laterální smlouvou.


Písmo

Nejde o přehled Bible, ale o studium toho, proč křesťané vidí Bibli jako Boží Slovo (a co to vlastně Boží Slovo je, co je naší nejvyšší autoritou). Pojednává tedy o autoritě Písma, odpovídá na otázky jako např. co to je kánon Písma, inspirace, jeho prorocká interpretace, zásady hermeneutiky. Zásady výkladu Písma jsou doplněny praktickými příklady. Zvláštní důraz je položen na prorockou interpretaci biblické historie a biblickou typologii. Učebnice končí kapitolou zásad praktického studia Bible (různých přístupů a metod) a rozjímáním nad ní.

 

Přehled Bible I. a II.

Tyto dva moduly přinášejí přehled o celém Písmu, o struktuře a poselství jeho jednotlivých kapitol. Kapitoly jsou zpracovány velmi názorně s množstvím tabulek, zastoupeny jsou i různé diagramy a mapy. V prvním dílu je obsažena celková struktura Bible a detailní rozbor Starého zákona. Druhý díl se pak zabývá obdobím mezi zákony a detailním přehledem Nového zákona. Kromě celkových souvislostí je u jednotlivých kapitol uveden autor, doby sepsání, historické pozadí knihy a její rozbor.

 

Bůh

Tento modul prohlubuje naše porozumění trojjedinému Bohu a podává hutné doktrinální základy o jeho osobách. Toto porozumění vede do větší Boží blízkosti, do modliteb a chval za to, jaký Bůh je a co pro člověka dělá. Jednotlivé kapitoly se dále zabývají osobou Ježíše Krista (kdo je Ježíš, jak rozumět tomu, že je zároveň Bůh a člověk, je zde také popsáno jeho plné lidství i božství) Boha Otce a osobou Ducha svatého. Důraz je dán na otcovskou roli a její aplikaci pro naše životy. Kniha též pojednává o problematice porozumění Trojice, téma často diskutované se Svědky Jehovovými – zde jsou též zmíněny hlavní hereze. Učebnice končí dvěma kapitolami Božích atributů, jakými jsou např. jeho existence a soběstačnost, velikost, sláva, svatost a nedotknutelnost, láska, milost, věrnost, spravedlnost a moc. Jsou zde uvedena různá Boží jména a jejich význam.

 

Lidstvo a vykoupení

V tomto modulu jsou zodpovězeny základní otázky o původu člověka, kupříkladu: kdo jsem, proč jsem zde a jaká je naše budoucnost? Obsahuje některé ze základních křesťanských doktrín, které pojednávají o stvoření člověka, jeho původní spravedlnosti a pádu, o člověku jakožto Božím obrazu a o míře porušenosti tohoto obrazu hříchem, o tom zda je člověk duch, duše a tělo. Podrobně je rozebrán oddíl Gn 3 – problematika hříchu a následné kletby lidstva, důsledky hříchu člověka i celého stvoření. Další část učebnice pojednává o Kristově výkupném díle v termínech, jakými jsou např. vysvobození, ospravedlnění, usmíření, adopce, vztah mezi vykoupením člověka a jeho fyzickým zdravím. Následující část pojednává o Kristu jako vítězném králi – o jeho vítězství nad satanem, démony a smrtí a o důsledcích jeho vítězné vlády pro stvoření. Důsledky Kristova díla se zaobírají oddíly: „Za koho Kristus zemřel“, dále se zabývají učením o vyvolení, přivlastněním si Kristova díla a učením o spasení. Učebnice se též zabývá tématy smrti, tématem pekla a osudu nespasených. Závěr knihy se zabývá otázkami věřícího v souvislostech nadcházejícího věku – věčného života, přemožení smrti, vzkříšení, nového těla, nebe, ráje, svatby Beránka a odměny.

 

Církev

Celek zabývající se podstatou církve, její rolí a významem v dnešní době v rámci Božích záměrů. Začíná definicí božího lidu a jeho posláním, dále probírá vztah Ježíše a jeho lidu – smlouvu, autoritu církve a vnitřní postoje. V další kapitole se probírají čtyři nejstarší církve v Jeruzalémě, Antiochii, Efezu (s důrazem na rozvíjející se církev) a v Korintu (zde s důrazem na fungování darů Ducha svatého). Poté jsou rozebrány hlavní obrazy církve: stádo, tělo Kristovo, nevěsta, lid (národ) a dům (chrám). V poslední kapitole je stručný přehled církevních dějin počínající prvotní církví a končící církví 20. století.

 
 

www.VivaBoty.Eu - Krásné a luxusní boty www.VivaBoty.Eu - Značková obuv www.VivaBoty.Eu - Značkové boty www.VivaBoty.Eu - Stylové boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní obuv www.VivaBoty.Eu - Dámské boty